Farnost Vyskytná nad Jihlavou

Římskokatolická farnost

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
K zamyšlení


Jakým jazykem lásky mluví Bůh?

Kam jsem se v poslední době hnula, tam se probíralo pět jazyků lásky. Je to nějaká móda. Pěkná a zajímavá móda. Dost praktická, řekla bych. Tuhle jsem zase seděla na nějakém dýchánku a jedna z přítomných dam horlila pro jazyky lásky. Vysvětlovala nám přítomným, jaké ty jazyky lásky jsou, jak je poznáme, jak jim rozumět a jak jimi hovořit. Byla přesvědčivá a strhující. Na závěr své malé přednášky nám všem rozdala dlouhé dotazníky, abychom si zjistili zcela nezpochybnitelně, který jazyk lásky je ten náš.


Přiznám se, že jsem místo vyplňování pustila myšlenky, aby se proletěly. Už jsem takový podobný dotazník vyplňovala, myslím, že mám o sobě a svých jazycích lásky docela jasno. Nechtěla jsem ale znevažovat její vystoupení, a tak jsem se sklonila nad papírem, podepřela jsem rukou čelo a budila jsem zdání hlubokého zamyšlení. Moje myšlenky se však od tématu vyznání lásky nemohly odpoutat. Zdálo se mi, že v tom tématu je ukryto ještě něco, o čem ještě nikdo nepsal ani nepřednášel – aspoň pokud já vím. Jen jsem to nemohla pojmenovat. Cítila jsem tajemství, byla jsem na stopě nádhernému objevu. Jako by mi při slovech přednášející dámy něco blesklo hlavou a ta myšlenka byla někde v mé hlavě schovaná jako malá jiskřička. Potřebovala jsem ji vylákat ven, abych ji mohla obléct do slov. Co to jen bylo?


Čmárala jsem si na papír s dotazníkem kolečka a srdíčka a pokoušela jsem se zkrotit poletující myšlenky. Týkalo se to všech těch jazyků, všech těch projevů lásky, všech vyznání, dopisů, dárků, láskyplných doteků i bláznivých skutků. Ta moje jiskřivá myšlenka tohle všechno nějak zahrnovala, ale obsahovala ještě něco o hodně většího. Jako by se mi za čelem rozsvítilo! Mám to: Uvažovala jsem nad tím, jakým jazykem lásky mluví Bůh.

Jakým jazykem mluví a jakému jazyku nejlépe rozumí? To je přece zcela zásadní otázka. Vždyť on je láska. Jak mi to dává najevo? Rozumím mu, když mi lásku vyznává? Tak se na to podívám. Začala jsem si zapisovat na papír s dotazníkem pěkně popořadě, jaké ty jazyky rozlišujeme a jestli je Bůh používá. Jako první jsem se zaměřila na slova ujištění: no těch mi napsal celou knihu! Kolikrát je v bibli, že mě miluje … dokonce i tehdy, když já o něm nechci ani slyšet. Vůbec ho to nezvyklá. Pořád tvrdí, že mě miluje. Tak tohle je jasné. Pojďme dál.


Dalším způsobem vyjádření lásky je PŘIJETÍ, POSKYTNUTÍ ČASU, VYSLECHNUTÍ, POZORNOST. Dává mi tohle Bůh? Jako nikdo jiný! Kdykoli s ním chci mluvit, vždycky má čas. I přes svou velkou vytíženost (má přece na starost celý vesmír od prvoků po lidi) mi kdykoli věnuje plnou pozornost. Kdybych jen k němu chtěla tolikrát mluvit, kolikrát on mi touží naslouchat! A že mě slyší, to vím. Poznám to podle toho, že reaguje. Dějí se věci, za které prosím. Tímto jazykem lásky mluví Bůh přímo brilantně.


Jiným jazykem lásky jsou FYZICKÉ PROJEVY jako pohlazení, polibky, objetí, škrábání na zádech nebo vískání ve vlasech. Dá se o nich přemýšlet jako o vyjádření citu nehmotného ducha? Jestliže je Bůh dokonalý, jak o sobě tvrdí, mluví všemi jazyky lásky. Jak tedy používá tento? Odpověď se mi nezdála obtížná. Kapka Boží lásky je v každém pohlazení dětských tlapek, v každém přátelském objetí, v každém polibku od manžela.
Může Bůh svou lásku ke mně vyjadřovat nějakou SLUŽBOU? No aby ne. Pořád mi pomáhá. Skoro nic bych bez něj nezvládla. Vůbec nepochybuju, že mě miluje, když se podívám na všechno, co za mě a pro mě dělá. Co jen nápadů mi seslal z nebe a kolik průšvihů zahladil … Často prší jen kvůli mně, abych nemusela na zahradu.


Co tu máme ještě? DÁRKY. Ty dostávám od Boha pořád. Každý den něco. Je jich tolik, že si jich už někdy ani nevšímám. Například každé ráno pro mě stvoří nový den. Jen tak mně pro radost. A já si to občas uvědomím až večer. Je tu ovšem jeden dar zcela zásadní kvality, velikosti a významu – život jeho Syna. Větší dar mi už nenabídne nikdo.


A co naopak? Rozumí mi, když mu vyznávám lásku? To určitě. Jestliže všemi jazyky sám mluví, bude jim taky rozumět. Jen jestli já k němu dokážu všemi jazyky mluvit. Vyjádřit Bohu lásku slovy ujištění zvládnu a snažím se ho ujišťovat každý den. Někdy mu to i zpívám a možná mu taky jednou napíšu knihu. Naslouchání? Někdy naslouchám, ale ne dost. Tohle potřebuju zlepšit. Přece sama vím, jak je to krásné, když mi někdo pozorně naslouchá. Dárky? Služba? Fyzické projevy? Neřekl on, že když něco udělám pro nejmenšího z lidí, jako by to bylo pro Boha samého? On už mi bude rozumnět.

Kolem mne nastal ruch a šum, jak dámy vyplnily své dotazníky a začaly si o nich povídat. Já jsem si svůj popsaný papír složila do kabelky. Ten objev mi byl drahý: já můžu s Bohem mluvit všemi pěti jazyky lásky. Není to ohromné?

Z knihy Asi budu lítat od Hany Pinknerové

 

Postní doba - nutné zlo?

Pochmurný čas


Moje vzpomínky z dětství na postní dobu jsou pochmurné. Nechápal jsem, proč je mně (a koneckonců všem, co chodí do kostela) najednou určováno, že se nemáme příliš dívat na televizi, chodit do kina, příliš dobře jíst, že se máme vyvarovat všeho, co jeví jen známku příjemnosti. Z některých kazatelen (v kostelech bez květin a se zahalenými obrazy) jsem slyšel, co všechno nesmíme dělat a jak se máme co nevíce zapírat. Bůh se mi tak do podvědomí dostával jako ten, který nám chce co nejvíce zkomplikovat život. A čím nám bude hůře, tím lépe… Velmi dobře si vybavuji moment, jak jsem se styděl, když jsem na popeleční středu jako malý kluk vycházel mezi „normální“ lidi z kostela sv. Kříže Na Příkopech s ušpiněným čelem …

Nechápal jsem proč to všechno musí být. Možná, že mi to tehdy někdo vysvětlil, ale já si to nepamatuji. Pamatuji si jen, že jsem vnímal, že je to všechno kvůli té „postní době“, která jako nutné zlo předchází Velikonocům, kdy už konečně budeme zbaveni onoho damoklova meče nesmyslné pochmurnosti a odříkání.
V postní době nejde o půst

Když jsem se pak v dospívání osamostatnil ve víře, byla jedna z prvních věcí, kterou jsem zkoumal, právě postní doba a půst. (A zkoumám dodneška…) Z mého zkoumání nyní vím, že v „postní době“ nejde v první řadě o půst. Půst je jen jedním z prostředků k něčemu důležitějšímu: totiž k obrácení. Ano, hlavní náplní postní doby není bezduchý půst a odříkání! Ale obrácení se k Někomu, kdo mi chce nabídnout více, než to, čím právě žiji.

Obrátit se ale k Tomu, kdo mi nabízí něco většího, předpokládá, že je třeba se od něčeho jiného odvrátit. Abych mohl do svých dlaní přijmout něco většího, musím odložit to, co v nich může překážet. V tom je podstata neustálého rozlišování kudy nás Bůh vede, co nám nabízí a co je pro nás dobré.

Moudrost církve předávaná po staletí doporučuje tři, resp. čtyři kroky na cestě obrácení: „půst“, „modlitbu“, „almužnu“ a „smíření“. Modlitbou se člověk spojuje s Bohem, naslouchá mu, rozlišuje, jak a kudy se má ubírat jeho život. Postem se člověk něčeho dobrovolně zříká (peněz, času, aktivit…) a to, čeho se zřekl poskytuje potřebným – což je podstatou „almužny“. Smíření pak člověka naplňuje pokojem ve vztahu k Bohu, k druhým i k sobě.

Požehanou postní dobu !

 

List Jakubův

Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.
Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje.(Jk 1, 5-6)

Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k hněvu; vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. (Jk 1, 19-20)

Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj. (Jk 1, 17-18)

 

Každý život je kniha.

Každý život je kniha.
Ne na čtení, ale k napsání příběhu.
Příběh každého života začíná Autor, ale každý život si dopíše sám svůj vlastní závěr.

Jak nebezpečná svoboda.
Oč bezpečnější by bylo každému Adamovi jeho příběh i dokončit.
Předepsat každou volbu.

Bylo by to bývalo jednodušší.
Bylo by to jistější.
Ale nebyla by to láska.
Láska je láskou jedině, když dává vybrat.

A tak se Autor rozhodl svěřit kaž-dému dítěti pero.

„Pište opatrně,“ šeptá...
MAX LUCADO

 

Myšlenky

Život nezačíná narozením, ale až tehdy, když si ho začneme vážit.

Jsou jen 2 cesty, jak žít svůj život.
Jedna je, jako by nic nebyl zázrak.
Druhá je, jako by všechno zázrak byl.

Hledal jsem víru, a nenacházel.
Hledal jsem Boha, a nenacházel.
Hledal jsem bližního a našel jsem všechny tři.

Neexistuje nic skutečně cenného, čeho může být dosaženo bez práce a námahy.

Myslet si, že vnější okolnosti by mohly člověka učinit šťastným nebo nešťastným, je velký omyl.
To, co dělá člověka šťastným nebo nešťastným, je jeho vlatní srdce.

Pravdou zavřeš ústa, ale láskou otevřeš srdce.

Náš způsob obětavosti a dávání je důležitější, nežli způsob života.

Každý člověk je samostatný svět, není do něj jiné cesty než přes most lásky.

Láska se nerodí z objetí, ale z obětí.

Malé činy, které člověk uskuteční, jsou lepší, než velké, které plánuje.

Pro ty, co se neumějí divit, zázraky neexistují.

Nepokoušej se dělat všechno. Dělej jen to, co po tobě Bůh chce.

Jestli ti někdy bude těžko, vždy pamatuj:
víra neudělá to, že budeš schopný vyhnout se problémům, víra ti pomůže nad nimi zvítězit!

Nevím, jaká bude vaše budoucnost.
Ale co vím, že vždycky budete šťastni, když budete hledat a nacházet, jak sloužit.

Pokud tě krása přírody osloví jako zázrak Boží, jsi na dobré cestě.

Zapomeň na těžké chvíle, ale nikdy nezapomeň na to, co tě naučily.

Hrdinství není jenom něco mimořádného udělat,
ale také něco mimořádného vydržet, zpracovat a v dobré obrátit.

Bolest je svatyní, ve které chce být Bůh s člověkem sám.

Naše oči musí být pravděpodobně čas od času umyté slzami,
abychom mohli vidět život jasnějším pohledem.

Na Bohu záleží, čím máme projít. Na nás záleží, jak tím projdeme.

3 věci ovládej: své nálady, jazyk, chování.
3 věci posiluj: odvahu, laskavost, vlídnost.
O 3 věci usiluj: o zdraví, veselou mysl, dobré přátele.
3 věcí se chraň: tvrdosti srdce, přecitlivělosti, nevděčnosti.
3 věci obdivuj: přírodu, děti, staré lidi.
3 věci rozdávej: almužnu, útěchu, pochvalu druhým.

Nestěžuj si na dlouhou cestu. Raduj se z toho, že po ní můžeš jít.

Nesuď každý den podle úrody, kterou sklidíš,
ale podle semen, která zasadíš.

Bůh dává zaslíbení, víra se jich drží, trpělivost očekává jejich naplnění
a naděje se z nich už předem raduje.

Ve tmě nikdy nepochybuj o tom, co ti Bůh řekl na světle.

Kdyby Bůh chtěl, aby lidé uvěřili podle zázraků, bylo by to velmi lehké,
protože jediným nadpřirozeným zázrakem viditelným pro všechny lidi by dokázal,
aby všichni lidé uvěřili.
Avšak Bůh nechce, aby lidé uvěřili kvůli obdivu k jeho nadpřirozené moci,
ale chce, aby uvěřili a milovali jej kvůli jeho nadměrné dobrotě.

 


Strana 1 z 2